महाराष्ट्र प्रांतीय सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज, संगमनेर.

महाराष्ट्रातील ग्रामसभेचे सदस्य


Search (शोधा)

Shree Somavanshiya Sahastraarjun Kshatriya Samaj Mahila Mandal
Sangamner

Sou Alaka Sudhakarsa Petkar
Chairman
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9422740231
Sou. Shobha Pralhadsa Kshatriya
vice Chairman
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9822063024
Sou. Lina Shriramsa Tak
Secretory
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9403617895
Sou. Amruta Kapil Tak
Financial Officer
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9970354834
Sou. Yogita Kishor Pawar
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9423784935
Sou. Dhanashri Prashant Wakhare
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9158287288
Sou. Sangita Sanjay Pawar
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   8485866541
Sou. Shital Santosh Pawar
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9850012362
Sou. Sangita mahendrasa Tawarej
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9766174178
Sou. Bharati Amrut Twarej
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9975484857
Sou. Dipika Samrat Tawrej
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   7588540773
Sou. Anupama Ganesh Petkar
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9604118554
Sou. Rajashri Kundan tak
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   8411898946
Sou. Surekha Sudhir Billade
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9922010998
Sou. Sangita Vikas Wadanere
Member
Address :   sangamner
City :   Sangamner
Mobile :   9028222372